sobota 8. decembra 2012

Lectio divina - 2. adventná nedeľa - 9. 12. 2012

Evanjelium podľa Lukáša        Lk 3, 1-6 (kompletné čítania)

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša.
Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu.‘“

(evanjelium si čítaj pomaly, pozorne, aj opakovane dva-tri krát)

Každé telo uvidí Božiu spásu.

Meditácia

Evanjelista Lukáš ukazuje politicko-náboženskú scenériu vtedajšieho sveta. Zarovno s tým nám hovorí, že nie v nej bola spása. Spásu ohlasoval človek na púšti, prorok Ján, syn Zachariáša. Izraelský národ sa zachráni ak pôjde naspäť na púšť a znova prejde cez vodu, aby vošiel očistený do novej, prisľúbenej krajiny. V tomto Advente nás milosť pozýva vrátiť sa na našu púšť, nechať sa očistiť a vstúpiť do krajiny znovuzrodení v krste.

Modlitba

Pane, chcem sa znovu narodiť. Očisť ma a priprav mi srdce, aby si sa mohol narodiť vo mne. Pomôž mi pripraviť tvoje cesty v mojom živote.

Konanie

Odstrániť vrchy a vyrovnať chodníky – k tomu nech nám tento týždeň poslúži každodenný čas na rozhovor s Pánom.

Podľa: Palabra y Vida 2012