nedeľa 7. júla 2013

Encyklika Lumen fidei o viere, ktorá otvára pohľad do budúcnosti

V piatok 5. júla 2013 predstavili vo Vatikáne prvú encykliku pápeža Františka. Zapíše sa do dejín ako encyklika zo štyroch rúk. Prvý apoštolský list pápeža Františka má názov Lumen fidei (Svetlo viery), a ako dielo o viere je tretím do série, ako to plánoval ešte Benedikt XVI., keď vydal najprv encykliky Boh je láska a Nádej spásy. Benedikt túto tretiu – Svetlo viery – pripravoval, a rozpracovaný text odovzdal svojmu nástupcovi. Pápež František ho prijal a dokončil. Sám o tom hovorí s bode 7 encykliky. (Preklad úryvkov do slovenčiny je iba neoficiálnym prekladom autora tohto blogu.)


„Tieto úvahy o viere – v nadväznosti na všetko, čo magistérium Cirkvi vyjadrilo o tejto teologálnej čnosti – majú úmysel pridať sa k tomu, čo Benedikt XVI. napísal v encyklikách o láske a nádeji. On už takmer dokončil prvé znenie encykliky o viere. Som mu hlboko vďačný a, v bratstve v Kristovi, prijímam jeho vzácnu prácu, pridávajúc k textu niekoľko ďalších častí.“


Text celej encykliky má štyri kapitoly a ich nadpisy sú citátmi zo Svätého Písma.

Uverili sme v lásku
Ak neuveríte, neporozumiete
Odovzdávam vám to, čom prijal
Boh im pripravuje mesto

Samotný nadpis – Lumen fidei (Svetlo viery) – vyjadruje akoby základné vanutie, líniu, v smere ktorej sa celý text rozvíja. Ide o tradíciu Cirkvi a v nej pretrvávajúce chápanie viery ako symbolu svetla, ktoré rozháňa temnoty a osvecuje cestu. V modernom čase viera „zostala spojená s temnotou“, stala sa synonymom tmárstva. „Myslelo sa, že také svetlo mohlo stačiť starovekým spoločnostiam, ale neslúži viac v nových časoch človeku, ktorý sa stal dospelým, hrdým na svoj rozum, túžiacim objavovať budúcnosť novým spôsobom. V tomto zmysle sa viera zdala ako iluzórne svetlo, ktoré bráni človeku s odvahou zveľaďovať poznanie.“

Text encykliky dokonca cituje aj Nietzscheho. Ide o myšlienku, ktorá je samozrejme negatívna, ale na ktorú poukazoval veľmi často pápež Ratzinger. „Viera sa protiví hľadaniu.“ Ostatné desaťročia však ukázali, že „svetlo rozumu“ samo „nedokáže dostatočne osvetliť budúcnosť“. Človek sa vzdal hľadania „veľkého svetla, veľkej pravdy“, a uspokojil sa s malými svetlami, ktoré osvetľujú len krátke momenty. A preto – ako sa uvádza v encyklike – „je urgentné znovu získať svetlo práve z viery“, a objaviť, že iba svetlo, ktoré pochádza z toho, že veríme v Boha, je „schopné osvetliť celú existenciu človeka“.

Cestou je prirodzene – a to je obľúbená téma Ratzingera i Bergoglia – stretnutie s Kristom a jeho láskou: „Premenení touto láskou dostávame nové oči, zakúšame, že v Ňom je veľký prísľub naplnenia a otvára sa nám pohľad do budúcnosti“.

Text encykliky je dostupný na webovej stránke Vatikánu vo viacerých rečiach. Niektoré myšlienky v tomto blogu sú prevzaté aj z článku na vaticaninsider.it.